Day: Juni 25, 2017

Sadhanantha dharma manca wintang.. Tattwa

om kekawinarhya mahalokhanata wai hari ai shisya aiditya mahayantrika Nyapta timiram sandhi ripuh nyomia hring asta bratha damar kahuripan..  Guna timiram metu sekancan sad timiram,  nemu nguripin sad ripu rhiupu.  Suksmat hrat hbyang nara sangha dasa awataryam dasah aksaram sange saktah.. Lan tatiga dhbyang budhanti shiva Samawi sidhanta khi.. Om

WordPress.com.